Recent Update

अनुभूतिः

अनुभूतिः
भरोषा, बाचा, सम्बन्ध र ह्दय तोडेको आबाज आउँदैनन् र रगत देखिंदैनन् तर त्यसले दिने चोट सहन नसकिने हुँदोरैछ ।