Recent Update

मुल्यवान

प्रत्येक चिज दुई अबस्थामा मुल्यवान लाग्छन्, पाउनुभन्दा अगाडि र गुमाईसकेपछि ।