Recent Update

रक्षा

धर्मको रक्षा सत्यबाट, बिद्याको रक्षा निरन्तर अध्ययनबाट, सौन्दर्यको रक्षा सफाइबाट र कुलको रक्षा उत्तम आचरणबाट हुन्छ ।