Recent Update

धर्मका आठ मार्गः

धर्मका आठ मार्गः
यज्ञ (कर्म), अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया र लोभको त्याग